با حکم رییس حراست شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی؛ رییس حراست خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منصوب شد

با حکم رییس حراست شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی محمدرضا ناصری کریموند به عنوان رییس حراست خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منصوب شد.

 مهندس محمدرضا ناصری کریموند از مدیران خوشفکر؛جوان و پویای وزارت نفت است که مناصب مهمی همچون رییس حفاظت پرسنلی مناطق نفتخیز جنوب و رییس حراست شرکت نفت فلات قاره را در کارنامه دارد.

پایگا‌ه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.

 

 

 

 

با حکم رییس حراست شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی محمدرضا ناصری کریموند به عنوان رییس حراست خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منصوب شد.

 مهندس محمدرضا ناصری کریموند از مدیران خوشفکر؛جوان و پویای وزارت نفت است که مناصب مهمی همچون رییس حفاظت پرسنلی مناطق نفتخیز جنوب و رییس حراست شرکت نفت فلات قاره را در کارنامه دارد.

پایگا‌ه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.

با حکم رییس حراست شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی محمدرضا ناصری کریموند به عنوان رییس حراست خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منصوب شد.

 مهندس محمدرضا ناصری کریموند از مدیران خوشفکر؛جوان و پویای وزارت نفت است که مناصب مهمی همچون رییس حفاظت پرسنلی مناطق نفتخیز جنوب و رییس حراست شرکت نفت فلات قاره را در کارنامه دارد.

پایگا‌ه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.

با حکم رییس حراست شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی محمدرضا ناصری کریموند به عنوان رییس حراست خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منصوب شد.

 مهندس محمدرضا ناصری کریموند از مدیران خوشفکر؛جوان و پویای وزارت نفت است که مناصب مهمی همچون رییس حفاظت پرسنلی مناطق نفتخیز جنوب و رییس حراست شرکت نفت فلات قاره را در کارنامه دارد.

پایگا‌ه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌نماییم.