با صدور حکمی توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: برزو قنبری مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کالای شرکت ملی نفت شد
با حکم محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، برزو قنبری به عنوان مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کالای این شرکت منصوب شد.
پایگاه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و سربلندی می نماییم.
با حکم محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، برزو قنبری به عنوان مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کالای این شرکت منصوب شد.
پایگاه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و سربلندی می نماییم.

با حکم محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، برزو قنبری به عنوان مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کالای این شرکت منصوب شد.
پایگاه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و سربلندی می نماییم.

با حکم محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، برزو قنبری به عنوان مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کالای این شرکت منصوب شد.
پایگاه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و سربلندی می نماییم.

با حکم محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، برزو قنبری به عنوان مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کالای این شرکت منصوب شد.
پایگاه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و سربلندی می نماییم.

با حکم محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، برزو قنبری به عنوان مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کالای این شرکت منصوب شد.
پایگاه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و سربلندی می نماییم.

با حکم محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، برزو قنبری به عنوان مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کالای این شرکت منصوب شد.
پایگاه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و سربلندی می نماییم.