تولید محصولات کشاورزی با تلاش کارآفرین خوزستانی

یک جوان تحصیلکرده اهل لالی با بازگشت به روستای خود اقدام به رونق تولید در بخش کشاورزی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛آقای گودرزی با اشاره به دارا بودن مدرک دانشگاهی در رشته کشاورزی گفت: پس از بازگشت به روستای محل تولدم اقدام به کشت سبزی و صیفی با کمک اعضای خانواده ام کردم.

وی با اشاره به تلاش برای رونق تولید در بخش کشاورزی افزود: سبزی و صیفی با دو نوع کشت گلخان‌های و محیط باز در این مجموعه تولید می‌شود.

این کارآفرین خوزستانی با تولید بیش از یک تن سبزی و صیفی در هردوره برداشت ، علاوه بر تامین محصول برای روستای خود بخشی از نیاز بازار لالی را نیز برآورده می‌کند.

*

یک جوان تحصیلکرده اهل لالی با بازگشت به روستای خود اقدام به رونق تولید در بخش کشاورزی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛آقای گودرزی با اشاره به دارا بودن مدرک دانشگاهی در رشته کشاورزی گفت: پس از بازگشت به روستای محل تولدم اقدام به کشت سبزی و صیفی با کمک اعضای خانواده ام کردم.

وی با اشاره به تلاش برای رونق تولید در بخش کشاورزی افزود: سبزی و صیفی با دو نوع کشت گلخان‌های و محیط باز در این مجموعه تولید می‌شود.

این کارآفرین خوزستانی با تولید بیش از یک تن سبزی و صیفی در هردوره برداشت ، علاوه بر تامین محصول برای روستای خود بخشی از نیاز بازار لالی را نیز برآورده می‌کند.

یک جوان تحصیلکرده اهل لالی با بازگشت به روستای خود اقدام به رونق تولید در بخش کشاورزی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛آقای گودرزی با اشاره به دارا بودن مدرک دانشگاهی در رشته کشاورزی گفت: پس از بازگشت به روستای محل تولدم اقدام به کشت سبزی و صیفی با کمک اعضای خانواده ام کردم.

وی با اشاره به تلاش برای رونق تولید در بخش کشاورزی افزود: سبزی و صیفی با دو نوع کشت گلخان‌های و محیط باز در این مجموعه تولید می‌شود.

این کارآفرین خوزستانی با تولید بیش از یک تن سبزی و صیفی در هردوره برداشت ، علاوه بر تامین محصول برای روستای خود بخشی از نیاز بازار لالی را نیز برآورده می‌کند.