جشنواره فرهنگی کشور

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز از کسب رتبه سوم،سی هفتمین جشنواره فرهنگی کشور توسط سرکار خانم حنا نواصری دانش آموز آموزشگاه سپیده کاشانی خبر داد.

دکتر حسین پور،مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز
در گفت و گوی اختصاصی با روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز،اظهار کرد: خانم حنا نواصری از آموزشگاه سپیده کاشانی ناحیه۲ اهواز در رشته نقاشی قلم زنی(نقاشی با خودکار)رتبه سوم در سطح کشور را از آن خود کرد.

دکتر حسین پور
با بیان اینکه دو هزار و پنج دانش‌آموز برگزیده از سراسر کشور در این مسابقات دعوت شده بودند حنا نواصری  توانست با پیشی گرفتن از سایر رقبا مقام سوم رشته نقاشی قلم زنی این دوره را در کشور کسب کند.

دکتر سیروس حسین پور
افزود:مسابقات فرهنگی هنری گسترده وسیعی دارد و میدانی برای شکوفایی استعدادهای دانش آموزان است.

درخشش دانش آموز ناحیه ۲ اهواز در سی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری کشورمدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز از کسب رتبه سوم،سی هفتمین جشنواره فرهنگی کشور توسط سرکار خانم حنا نواصری دانش آموز آموزشگاه سپیده کاشانی خبر داد.دکتر حسین پور،مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهوازدر گفت و گوی اختصاصی با روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز،اظهار کرد: خانم حنا نواصری از آموزشگاه سپیده کاشانی ناحیه۲ اهواز در رشته نقاشی قلم زنی(نقاشی با خودکار)رتبه سوم در سطح کشور را از آن خود کرد.درخشش دانش آموز ناحیه ۲ اهواز در سی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری کشورمدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز از کسب رتبه سوم،سی هفتمین جشنواره فرهنگی کشور توسط سرکار خانم حنا نواصری دانش آموز آموزشگاه سپیده کاشانی خبر داد.دکتر حسین پور،مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهوازدر گفت و گوی اختهنری کشورمدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز از کسب رتبه سوم،سی هفتمین جشنواره فرهنگی کشور توسط سرکار خانم حنا نواصری دانش آموز آموزشگاه سپیده کاشانی خبر داد.دکتر حسین پور،مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهوازدر گفت و گوی اخت