در دومین روز از سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان؛ قرارداد خرید ۲۷ قلم قطعات K-MILL حفاری امضا شد

در دومین روز برگزاری نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت اهواز با حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت پویشگران صنعت اهواز قرارداد خرید ۲۷ قلم قطعات K-MILL  حفاری امضا شد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ ارزش این قرارداد بر اساس توافق نهایی ۷۹ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال می باشد و مدت مُقرر جهت تحویل کالای موضوع قرارداد ۳۰ ماه می باشد.

*

در دومین روز برگزاری نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت اهواز با حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت پویشگران صنعت اهواز قرارداد خرید ۲۷ قلم قطعات K-MILL  حفاری امضا شد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ ارزش این قرارداد بر اساس توافق نهایی ۷۹ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال می باشد و مدت مُقرر جهت تحویل کالای موضوع قرارداد ۳۰ ماه می باشد.

در دومین روز برگزاری نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت اهواز با حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت پویشگران صنعت اهواز قرارداد خرید ۲۷ قلم قطعات K-MILL  حفاری امضا شد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ ارزش این قرارداد بر اساس توافق نهایی ۷۹ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال می باشد و مدت مُقرر جهت تحویل کالای موضوع قرارداد ۳۰ ماه می باشد.

در دومین روز برگزاری نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت اهواز با حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت پویشگران صنعت اهواز قرارداد خرید ۲۷ قلم قطعات K-MILL  حفاری امضا شد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ ارزش این قرارداد بر اساس توافق نهایی ۷۹ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال می باشد و مدت مُقرر جهت تحویل کالای موضوع قرارداد ۳۰ ماه می باشد.

در دومین روز برگزاری نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت اهواز با حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت پویشگران صنعت اهواز قرارداد خرید ۲۷ قلم قطعات K-MILL  حفاری امضا شد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ ارزش این قرارداد بر اساس توافق نهایی ۷۹ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال می باشد و مدت مُقرر جهت تحویل کالای موضوع قرارداد ۳۰ ماه می باشد.