سرپرست شرکت انتقال گاز ایران منصوب شد
معاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی «غلامعباس حسینی» را به‌عنوان سرپرست شرکت انتقال گاز ایران منصوب کرد.

 

پایگاه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در این مسئولیت جدید آرزوی موفقیت می نماییم.

 

 

 

 

 

 

معاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی «غلامعباس حسینی» را به‌عنوان سرپرست شرکت انتقال گاز ایران منصوب کرد.

 

پایگاه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در این مسئولیت جدید آرزوی موفقیت می نماییم.

معاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی «غلامعباس حسینی» را به‌عنوان سرپرست شرکت انتقال گاز ایران منصوب کرد.

 

پایگاه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در این مسئولیت جدید آرزوی موفقیت می نماییم.

معاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی «غلامعباس حسینی» را به‌عنوان سرپرست شرکت انتقال گاز ایران منصوب کرد.

 

پایگاه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در این مسئولیت جدید آرزوی موفقیت می نماییم.

معاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی «غلامعباس حسینی» را به‌عنوان سرپرست شرکت انتقال گاز ایران منصوب کرد.

 

پایگاه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در این مسئولیت جدید آرزوی موفقیت می نماییم.

معاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی «غلامعباس حسینی» را به‌عنوان سرپرست شرکت انتقال گاز ایران منصوب کرد.

 

پایگاه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در این مسئولیت جدید آرزوی موفقیت می نماییم.

معاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی «غلامعباس حسینی» را به‌عنوان سرپرست شرکت انتقال گاز ایران منصوب کرد.

 

پایگاه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در این مسئولیت جدید آرزوی موفقیت می نماییم.

معاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی «غلامعباس حسینی» را به‌عنوان سرپرست شرکت انتقال گاز ایران منصوب کرد.

 

پایگاه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در این مسئولیت جدید آرزوی موفقیت می نماییم.