شبکه سراسری

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت: تعویض پره های استیج ۲۷ روتورip، رفع نشتی های ایجاد شده در بویلر، تعویض بسکت های ایرهیتر و همچنین رفع محدودیت ها و مشکلات فنی مهمترین اقدامات تعمیراتی این واحد ۳۱۵ مگاواتی بود.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، ناصر محمدی اظهار داشت: رفع چالش های مرتبط با تولید برق در این نیروگاه مهمترین برنامه و رویکرد ما بویژه در فصل زمستان است و بر همین اساس با اجرای پروژه تعمیرات میان دوره ای واحد ۶ و رفع مشکلات فنی این واحد توانستیم سطح آمادگی خود بمنظور تولید پایدار انرژی برق در فصل تابستان و پیک مصرف برق را تقویت نماییم.

وی تعویض پره های استیج ۲۷ روتورip، رفع نشتی های لوله های واتروال بویلر، تعویض ۴۸۰ بسکت ایرهیتر ورق کورتن ایرهیتر لایه سرد شاخه B با مجموع وزن ۵۰ تن با بسکت لعابدار مقاوم به خوردگی و همچنین رفع محدودیت ها و سایر مشکلات فنی این واحد ۳۱۵ مگاواتی را از اقدامات مهم این پروژه عنوان نمود.

لازم به ذکر است، نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد ۳۰۵ و ۳۱۵ مگاواتی بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است و نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز استان خوزستان و تقویت شبکه سراسری برق کشور ایفا می کند.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، ناصر محمدی اظهار داشت: رفع چالش های مرتبط با تولید برق در این نیروگاه مهمترین برنامه و رویکرد ما بویژه در فصل زمستان است و بر همین اساس با اجرای پروژه تعمیرات میان دوره ای واحد ۶ و رفع مشکلات فنی این واحد توانستیم سطح آمادگی خود بمنظور تولید پایدار انرژی برق در فصل تابستان و پیک مصرف برق را تقویت نماییم.وی تعویض پره های استیج ۲۷ روتورفع نشتی های لوله های واتروال بویلر، تعویض ۴۸۰ بسکت ایرهیتر ورق کورتن ایرهیتر لایه سرد شاخه B با مجموع وزن ۵۰ تن با بسکت لعابدار مقاوم به خوردگی و همچنین رفع محدودیت ها و سایر مشکلات فنی این واحد ۳۱۵ مگاواتی را از اقدامات مهم این پروژه عنوان نمود.لازم به ذکر است، نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد ۳۰۵ و ۳۱۵ مگاواتی بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است و نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز استان خوزستان و تقویت شبکه سراسری برق کشور ایفا می کند.