مدیر کل تأمین اجتماعی خوزستان : شرایط بازنشستگی با کمتر از ده سال سابقه تشریح شد

شرایط بازنشستگی

مدیر کل تأمین اجتماعی خوزستان شرایط بازنشستگی با کمتر از ۱۰ سال سابقه را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، سید محمد مرعشی  رویکرد اصلی و تبیین شده سازمان تأمین اجتماعی را حمایت از بیمه شدگان دانست و درباره بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه در تأمین اجتماعی گفت : مردان با ۶۰ سال سن و زنان با ۵۵ سال سن در صورت برخورداری از ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی می توانند با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند.

او ادامه داد : اگر فردی با بهره مندی از شرایط سنی زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می تواند کسری سابقه خود را تا ۱۰ سال بخرد ، امّا شکل بهتر آن است که افراد بیمه پردازی خود را ادامه دهند تا با حقوق مناسب تری بازنشسته شده و مستمری بهتری داشته باشند.

همچنین آن دسته از بیمه شدگان مرد که دارای حداقل ۶۰ سال سن و بیمه شدگان زن که دارای ۵۵ سال سن باشند در صورت دارا بودن حداقل ۲۰ سال سابقه می توانند از مستمری بیمه تأمین اجتماعی بهره مند شوند.

مرعشی افزود: بر اساس ماده ۷۸ قانون تأمین اجتماعی کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی که حداقل ۵ سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند را نیز از سازمان تقاضا کند.

 وی تصریح کرد: بر این اساس کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شده مرد را با ۶۵ سال سن و زن را با ۶۰ سال سن از سازمان تأمین اجتماعی تقاضا کند آن هم به شرط داشتن سابقه مورد نظر، از این رو اشخاصی که ۳۰ سال تمام کار کرده اند در صورتی که سن مردان به ۵۰ سال و سن زنان به ۴۵ سال تمام برسد می توانند تقاضای بازنشستگی کنند. مستمری این گونه از بیمه شدگان براساس ۳۰ سال سابقه محاسبه و پرداخت خواهد شد در این حالت به طور کلی درخواست بازنشستگی تنها از طریق فرد بیمه شده و احراز شرایط بازنشستگی از طرف سازمان قابل پذیرش خواهد بود.

مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان گفت : بیمه شدگان گرامی در صورت مشاهده نقص در اطلاعات هویتی ارایه شده در سایت اینترنتی تأمین اجتماعی می توانند با مراجعه به سایت این سازمان اعتراض خود را ثبت و نتیجه آن را پیگیری و مشاهده کنند.