شرایط دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری فرارویداد، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی شرایط دریافت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبار سنجی را تشریح کرد.

طبق گفته مصطفی قمری وفا، شرایط دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن طبق بخشنامه وزارت اقتصاد به شرح زیر است:
_ دریافت وام تا ۵۰ میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق.
_ دریافت وام تا ۱۰۰میلیون تومان یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته.

براساس اعلام بانک مرکزی، جامعه هدف پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن به عبارت است از:
شاغلان و بازنشستگان نهاد‌های عمومی غیر دولتی

شرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک‌های زیر مجموعه وزرات اقتصاد پرداخت می‌شود

شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی

به گزارش پایگاه خبری فرارویداد، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی شرایط دریافت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبار سنجی را تشریح کرد.طبق گفته مصطفی قمری وفا، شرایط دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن طبق بخشنامه وزارت اقتصاد به شرح زیر است:
_ دریافت وام تا ۵۰ میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق.
_ دریافت وام تا ۱۰۰میلیون تومان یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته.براساس اعلام بانک مرکزی، جامعه هدف پرداخت تسهیلات خرد  بدون ضامن به عبارت است از:شاغلان و بازنشستگان نهاد‌های عمومی غیر دولتیشرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک‌های زیر مجموعه وزرات اقتصاد پرداخت می‌شودشاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتیستگان نهاد‌های عمومی غیر دولتیشرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک‌های زیر مجموعه وزرات اقتصاد پرداخت می‌شودشاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتیستگان نهاد‌های عمومی غیر دولتیشرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک‌های زیر مجموعه وزرات اقتصاد پرداخت می‌شودشاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتیستگان نهاد‌های عمومی غیر دولتیشرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک‌های زیر مجموعه وزرات اقتصاد پرداخت می‌شودشاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتیستگان نهاد‌های عمومی غیر دولتیشرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک‌های زیر مجموعه وزرات اقتصاد پرداخت می‌شودشاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی