۴۴۲۰۳ موضع از خطوط لوله و تاسیسات مارون ضخامت سنجی شد

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون از ضخامت سنجی ۴۴۲۰۳ موضع از خطوط لوله و تاسیسات فرایندی این شرکت در سال ۹۷ خبر داد.

 این شرکت مهندس حمید کاویان با بیان اینکه پایداری تولید مستلزم پایش دقیق وحفظ سلامت فیزیکی خطوط لوله و تاسیسات فرایندی شرکت است، گفت: در سال ۹۷، موفق شدیم ۴۴۲۰۳ موضع معادل ۱۵۳۰۰۲۷ دسی متر را ضخامت سنجی کنیم که تاثیر قابل توجهی بر نرخ انجام تعمیرات و در نهایت عملکرد تولیدی شرکت داشته است.

وی افزود: در همین راستا و در بخش بازرسی فنی ، ۸۷۴۰  موضع و در بخش خوردگی فلزات، ۷۷۵۴ موضع مورد بازرسی و نظارت قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون شرایط عمومی خطوط لوله و تاسیسات این شرکت از تسهیلات سرچاهی، اتصالات و مخازن را عادی ارزیابی کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با اقدامت پیشگیرانه ای که صورت پذیرفته است، نگرانی در خصوص نشت یا آسیب به دارایی های فرایندی شرکت وجود ندارد.

 این شرکت مهندس حمید کاویان با بیان اینکه پایداری تولید مستلزم پایش دقیق وحفظ سلامت فیزیکی خطوط لوله و تاسیسات فرایندی شرکت است، گفت: در سال ۹۷، موفق شدیم ۴۴۲۰۳ موضع معادل ۱۵۳۰۰۲۷ دسی متر را ضخامت سنجی کنیم که تاثیر قابل توجهی بر نرخ انجام تعمیرات و در نهایت عملکرد تولیدی شرکت داشته است.

وی افزود: در همین راستا و در بخش بازرسی فنی ، ۸۷۴۰  موضع و در بخش خوردگی فلزات، ۷۷۵۴ موضع مورد بازرسی و نظارت قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون شرایط عمومی خطوط لوله و تاسیسات این شرکت از تسهیلات سرچاهی، اتصالات و مخازن را عادی ارزیابی کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با اقدامت پیشگیرانه ای که صورت پذیرفته است، نگرانی در خصوص نشت یا آسیب به دارایی های فرایندی شرکت وجود ندارد.

 این شرکت مهندس حمید کاویان با بیان اینکه پایداری تولید مستلزم پایش دقیق وحفظ سلامت فیزیکی خطوط لوله و تاسیسات فرایندی شرکت است، گفت: در سال ۹۷، موفق شدیم ۴۴۲۰۳ موضع معادل ۱۵۳۰۰۲۷ دسی متر را ضخامت سنجی کنیم که تاثیر قابل توجهی بر نرخ انجام تعمیرات و در نهایت عملکرد تولیدی شرکت داشته است.

وی افزود: در همین راستا و در بخش بازرسی فنی ، ۸۷۴۰  موضع و در بخش خوردگی فلزات، ۷۷۵۴ موضع مورد بازرسی و نظارت قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون شرایط عمومی خطوط لوله و تاسیسات این شرکت از تسهیلات سرچاهی، اتصالات و مخازن را عادی ارزیابی کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با اقدامت پیشگیرانه ای که صورت پذیرفته است، نگرانی در خصوص نشت یا آسیب به دارایی های فرایندی شرکت وجود ندارد.