مراسم افتتاح مرکز نوآوری علمی کاربردی شهرداری اهواز

شهرداری

شهرداری

شهرداری

شهرداری

رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در مراسم افتتاح مرکز نوآوری علمی کاربردی شهرداری اهواز گفت: این مرکز می تواند در حوزه مدیریت شهری و طرح جامع شهری بسیار تأثیر گذار باشد.

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز، عبدالزهرا سنواتی رییس شورای اسلامی شهر اهواز در مراسم افتتاح مرکز نوآوری علمی کاربردی شهرداری اهواز، ضمن اظهار خوشحالی از افتتاح این مرکز؛ عنوان کرد: ما در حوزه مدیریت شهری و طرح جامع شهری و همچنین بازنگری حمل و نقل شهری نیاز به کارهای بزرگی داریم که مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز می تواند در این زمنیه بسیار تأثیر گذار باشد.

مهندس سنواتی در ادامه با اشاره به نیاز آسیب شناسی در زمینه آسیب های زیستی و محیطی در شهر اهواز بیان داشت: شهرداری اهواز می تواند پتانسیل بالایی برای فعالیت های این مرکز باشد.

وی گفت: ما در شورای شهر اهواز حمایت خود را از این مرکز و دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز که یکی از مراکز اصلی ما می باشد؛ اعلام می کنیم.

مهندس سنواتی در ادامه با اشاره به نیاز آسیب شناسی در زمینه آسیب های زیستی و محیطی در شهر اهواز بیان داشت: شهرداری اهواز می تواند پتانسیل بالایی برای فعالیت های این مرکز باشد.

وی گفت: ما در شورای شهر اهواز حمایت خود را از این مرکز و دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز که یکی از مراکز اصلی ما می باشد؛ اعلام می کنیم.

مهندس سنواتی در ادامه با اشاره به نیاز آسیب شناسی در زمینه آسیب های زیستی و محیطی در شهر اهواز بیان داشت: شهرداری اهواز می تواند پتانسیل بالایی برای فعالیت های این مرکز باشد.

وی گفت: ما در شورای شهر اهواز حمایت خود را از این مرکز و دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز که یکی از مراکز اصلی ما می باشد؛ اعلام می کنیم.

کاربردی شهرداری اهواز که یکی از مراکز اصلی