هشدار جدی مهندس علی محمد رحمانی به مدارس غیر انتفاعی متخلف

علی محمدرحمانی

مهندس علی محمد رحمانی معاون سازمان صنایع،معادن خوزستان در گفتگو با پایگاه خبری فرا رویداد  با هشدار جدی به مدارس غیرانتفاعی در خصوص هرگونه افزایش نرخ بدون تصویب در تنظیم بازار اعلام کرد افزایش نرخ غیرقانونی است و بازرسی دقیق از مدارس غیر انتفاعی در دستور کار قرار گرفته است و قطعا با مدارسی که خلاف قانون اقدام کردند برخورد قانونی صورت میگیرد
همچنین مهندس علی محمدرحمانی از مردم و خانواده های خوزستانی خواست که در صورت مشاهده ی تخلفات مدارس غیر انتفاعی به واحد رسیدگی به تخلفات صمت در شهرستانها و مرکز استان مراجعه نمایند و مطمئن باشند که در اسرع وقت با واحدهای متخلف برخورد قانونی خواهد شد
شایان ذکر است واحد بازرسی و تخلفات اداره ی کل صنایع معادن خوزستان بعد از حضور مهندس علی محمد رحمانی یکی از پرکارترین و پاسخگو ترین ادارات خوزستان طی سال های اخیر بوده است.

مهندس علی محمد رحمانی معاون سازمان صنایع،معادن خوزستان در گفتگو با پایگاه خبری فرا رویداد  با هشدار جدی به مدارس غیرانتفاعی در خصوص هرگونه افزایش نرخ بدون تصویب در تنظیم بازار اعلام کرد افزایش نرخ غیرقانونی است و بازرسی دقیق از مدارس غیر انتفاعی در دستور کار قرار گرفته است و قطعا با مدارسی که خلاف قانون اقدام کردند برخورد قانونی صورت میگیرد همچنین مهندس علی محمدرحمانی از مردم و خانواده های خوزستانی خواست که در صورت مشاهده ی تخلفات مدارس غیر انتفاعی به واحد رسیدگی به تخلفات صمت در شهرستانها و مرکز استان مراجعه نمایند و مطمئن باشند که در اسرع وقت با واحدهای متخلف برخورد قانونی خواهد شدشایان ذکر است واحد بازرسی و تخلفات اداره ی کل صنایع معادن خوزستان بعد از حضور مهندس علی محمد رحمانی یکی از پرکارترین و پاسخگو ترین ادارات خوزستان طی سال های اخیر بوده استقانونی خواهد شدشایان ذکر است واحد بازرسی و تخلفات اداره ی کل صنایع معادن خوزستان بعد از حضور مهندس علی محمد رحمانی یکی از پرکارترین و پاسخگو ترین ادارات خوزستان طی سال های اخیر بوده است