فعالیت اصناف

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان از تشدید نظارت بر فعالیت اصناف خبر داد.

رضا نجاتی با اشاره به ادامه اعمال برخی محدودیت‌ها در تعدادی از شهرهای خوزستان و پایان فعالیت اصناف در ساعت ۱۸، اظهار کرد: در خصوص اصنافی که همراهی نمی‌کنند، اکیپ‌هایی با محوریت فرمانداری‌ها تشکیل شده است و به صورت مستمر نظارت را انجام می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد، وی افزود: یقینا با اصنافی که رعایت نکرده‌اند یا رعایت نمی‌کنند، برخوردهای لازم انجام خواهد شد و در همین راستا در اهواز تعداد زیادی مغازه پلمب شده‌اند. همچنین افرادی که مقابل نیروهای اجرایی ایستادگی کردند، به دستگاه قضایی معرفی شدند.

نجاتی گفت: با توجه به هماهنگی با دستگاه قضایی و تعزیرات، نظارت‌ها در حال انجام است و در روزهای آینده شدت این نظارت‌ها افزایش خواهد یافت.

رضا نجاتی با اشاره به ادامه اعمال برخی محدودیت‌ها در تعدادی از شهرهای خوزستان و پایان فعالیت اصناف در ساعت ۱۸، اظهار کرد: در خصوص اصنافی که همراهی نمی‌کنند، اکیپ‌هایی با محوریت فرمانداری‌ها تشکیل شده است و به صورت مستمر نظارت را انجام می‌دهند.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد، وی افزود: یقینا با اصنافی که رعایت نکرده‌اند یا رعایت نمی‌کنند، برخوردهای لازم انجام خواهد شد و در همین راستا در اهواز تعداد زیادی مغازه پلمب شده‌اند. همچنین افرادی که مقابل نیروهای اجرایی ایستادگی کردند، به دستگاه قضایی معرفی شدند.نجاتی گفت: با توجه به هماهنگی با دستگاه قضایی و تعزیرات، نظارت‌ها در حال انجام است و در روزهای آینده شدت این نظارت‌ها افزایش خواهد یافت.اهواز تعداد زیادی مغازه پلمب شده‌اند. همچنین افرادی که مقابل نیروهای اجرایی ایستادگی کردند، به دستگاه قضایی معرفی شدند.نجاتی گفت: با توجه به هماهنگی با دستگاه قضایی و تعزیرات، نظارت‌ها در حال انجام است و در روزهای آینده شدت این نظارت‌ها افزایش خواهد یافتاهواز تعداد زیادی مغازه پلمب شده‌اند. همچنین افرادی که مقابل نیروهای اجرایی ایستادگی کردند، به دستگاه قضایی معرفی شدند.نجاتی گفت: با توجه به هماهنگی با دستگاه قضایی و تعزیرات، نظارت‌ها در حال انجام است و در روزهای آینده شدت این نظارت‌ها افزایش خواهد یافت