در ۸۴ هزار هکتار از مزارع شرکت توسعه توسعه نیشکر و صنایع جانبی محصولات به صورت هوشمند و مکانیزه کشت و برداشت می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان گفت: توسعه نیشکر در استفاده از فناوری کشاورزی پیشرو است و این شرکت به سمت «مزارعی هوشمند» در داشت، کاشت و برداشت حرکت می‌کند.

عبد علی ناصری افزود: صنعت نیشکر در حوزه فناوری و مکانیزاسیون کشاورزی پیشرو است و اخیرا نیز با طراحی و اجرای سامانه جامع پایش «مکان‌مند» با پایش آنلاین، بازدهی مزارع در تولید محصول را بیشتر کرده است.

وی با اشاره به فعالیت ۸۴ هزار هکتار مزارع هوشمند در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ادامه داد: در این مزارع تمامی مراحل کشت و برداشت به صورت هوشمند و مکانیزه انجام می‌شود.

*

در ۸۴ هزار هکتار از مزارع شرکت توسعه توسعه نیشکر و صنایع جانبی محصولات به صورت هوشمند و مکانیزه کشت و برداشت می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان گفت: توسعه نیشکر در استفاده از فناوری کشاورزی پیشرو است و این شرکت به سمت «مزارعی هوشمند» در داشت، کاشت و برداشت حرکت می‌کند.

عبد علی ناصری افزود: صنعت نیشکر در حوزه فناوری و مکانیزاسیون کشاورزی پیشرو است و اخیرا نیز با طراحی و اجرای سامانه جامع پایش «مکان‌مند» با پایش آنلاین، بازدهی مزارع در تولید محصول را بیشتر کرده است.

وی با اشاره به فعالیت ۸۴ هزار هکتار مزارع هوشمند در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ادامه داد: در این مزارع تمامی مراحل کشت و برداشت به صورت هوشمند و مکانیزه انجام می‌شود

در ۸۴ هزار هکتار از مزارع شرکت توسعه توسعه نیشکر و صنایع جانبی محصولات به صورت هوشمند و مکانیزه کشت و برداشت می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان گفت: توسعه نیشکر در استفاده از فناوری کشاورزی پیشرو است و این شرکت به سمت «مزارعی هوشمند» در داشت، کاشت و برداشت حرکت می‌کند.

عبد علی ناصری افزود: صنعت نیشکر در حوزه فناوری و مکانیزاسیون کشاورزی پیشرو است و اخیرا نیز با طراحی و اجرای سامانه جامع پایش «مکان‌مند» با پایش آنلاین، بازدهی مزارع در تولید محصول را بیشتر کرده است.

وی با اشاره به فعالیت ۸۴ هزار هکتار مزارع هوشمند در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ادامه داد: در این مزارع تمامی مراحل کشت و برداشت به صورت هوشمند و مکانیزه انجام می‌شود