دستور وزیر برای محرومیت زدایی در خوزستان

محرومیت زدایی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با سالروز شکست حصر آبادان به شرکت‌های تابعه در خوزستان دستور داد در جهت محرومیت زدایی اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد  ، محمد شریعتمداری در یک رشته توئیت نوشت: توسعه نیازمند توزیع متوازن منابع عمومی و بانکی است و بدون این توازن، نمی‌توان در استان‌های مرزی محرومیت زدایی کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان این که ۵٢ درصد وام‌های بانکی در تهران پرداخت می‌شود، تاکید کرد: به شرکت‌های تابعه درخوزستان دستور دادم ظرف سه ماه کلیه حساب‌های خود را به استان انتقال دهند.
تعداد تعاونی‌های فعال استان ۵ هزار تعاونی و با میزان اشتغالزایی ۸۶ هزار و ۴۵۸ نفر و تعداد ۳ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۶۹۱ عضو فعال است .  از این تعداد یک میلیون و ۱۶ هزار و ۳۲۰ نفر به میزان ۲۸درصد، این تعاونی‌ها را بانوان و همچنین ۳ هزار و ۲۹۱ نفر ایثارگر و ۲۰۱ نفر از این اعضا را معلولان تشکیل می‌دهند.
به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد  ، محمد شریعتمداری در یک رشته توئیت نوشت: توسعه نیازمند توزیع متوازن منابع عمومی و بانکی است و بدون این توازن، نمی‌توان در استان‌های مرزی محرومیت زدایی کرد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان این که ۵٢ درصد وام‌های بانکی در تهران پرداخت می‌شود، تاکید کرد: به شرکت‌های تابعه درخوزستان دستور دادم ظرف سه ماه کلیه حساب‌های خود را به استان انتقال دهند.تعداد تعاونی‌های فعال استان ۵ هزار تعاونی و با میزان اشتغالزایی ۸۶ هزار و ۴۵۸ نفر و تعداد ۳ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۶۹۱ عضو فعال است .  از این تعداد یک میلیون و ۱۶ هزار و ۳۲۰ نفر به میزان ۲۸درصد، این تعاونی‌ها را بانوان و همچنین ۳ هزار و ۲۹۱ نفر ایثارگر و ۲۰۱ نفر از این اعضا را معلولان تشکیل می‌دهند.ابعه درخوزستان دستور دادم ظرف سه ماه کلیه حساب‌های خود را به استان انتقال دهند.تعداد تعاونی‌های فعال استان ۵ هزار تعاونی و با میزان اشتغالزایی ۸۶ هزار و ۴۵۸ نفر و تعداد ۳ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۶۹۱ عضو فعال است .  از این تعداد یک میلیون و ۱۶ هزار و ۳۲۰ نفر به میزان ۲۸درصد، این تعاونی‌ها را بانوان و همچنین ۳ هزار و ۲۹۱ نفر ایثارگر و ۲۰۱ نفر از این اعضا را معلولان تشکیل می‌دهند.