مدیر عامل شرکت گاز خوزستان عنوان کرد:مصرف ۱۸ میلیارد متر مکعب گاز در خوزستان

مصرف کننده گاز

استان خوزستان سومین مصرف کننده گاز در کشور می‌باشد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد، مدیر عامل شرکت گاز خوزستان گفت: سالانه ۱۸ میلیارد متر مکعب گاز در استان مصرف می‌شود.
عبدالله ابول پور افزود : از این میزان ۹۶ درصد در بخش صنعتی و چهار درصد در بخش خانگی می‌باشد.
وی ادامه داد:استان خوزستان پس از تهران و اصفهان دومین استان مصرف کننده گاز کشور است.
مدیر عامل شرکت گاز خوزستان بیان کرد:سوخت تمامی نیروگاه‌ها، کارخانجات و صنایعی از جمله فولاد و سیمان از گاز تامین می‌کنند.

استان خوزستان سومین مصرف کننده گاز در کشور می‌باشد.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد، مدیر عامل شرکت گاز خوزستان گفت: سالانه ۱۸ میلیارد متر مکعب گاز در استان مصرف می‌شود.عبدالله ابول پور افزود : از این میزان ۹۶ درصد در بخش صنعتی و چهار درصد در بخش خانگی می‌باشد.وی ادامه داد : استان خوزستان پس از تهران و اصفهان دومین استان مصرف کننده گاز کشور است.مدیر عامل شرکت گاز خوزستان بیان کرد : سوخت تمامی نیروگاه‌ها، کارخانجات و صنایعی از جمله فولاد و سیمان از گاز تامین می‌کنند.استان خوزستان سومین مصرف کننده گاز در کشور می‌باشد.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد، مدیر عامل شرکت گاز خوزستان گفت: سالانه ۱۸ میلیارد متر مکعب گاز در استان مصرف می‌شود.عبدالله ابول پور افزود : از این میزان ۹۶ درصد در بخش صنعتی و چهار درصد در بخش خانگی می‌باشد.وی ادامه داد : استان خوزستان پس از تهران و اصفهان دومین استان مصرف کننده گاز کشور است.مدیر عامل شرکت گاز خوزستان بیان کرد : سوخت تمامی نیروگاه‌ها، کارخانجات و صنایعی از جمله فولاد و سیمان از گاز تامین می‌کنند.استان خوزستان سومین مصرف کننده گاز در کشور می‌باشد.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد، مدیر عامل شرکت گاز خوزستان گفت: سالانه ۱۸ میلیارد متر مکعب گاز در استان مصرف می‌شود.عبدالله ابول پور افزود : از این میزان ۹۶ درصد در بخش صنعتی و چهار درصد در بخش خانگی می‌باشد.وی ادامه داد : استان خوزستان پس از تهران و اصفهان دومین استان مصرف کننده گاز کشور است.مدیر عامل شرکت گاز خوزستان بیان کرد : سوخت تمامی نیروگاه‌ها، کارخانجات و صنایعی از جمله فولاد و سیمان از گاز تامین می‌کنند.