انتصاب سرپرست معاونت حفاری مدیر امور فنی مناطق نفتخیز جنوب
با حکم مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، جاسم دشت بزرگی به سمت سرپرست معاونت مدیرامور فنی (حفاری) منصوب شد.
به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، مهندس صادق فتح الهی در این حکم از زحمات مهندس صفرعلی رییسی در مدت تصدی معاونت مدیر فنی (حفاری) قدردانی و تشکر کرد.
دشت بزرگی دارای مدرک کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران است و پیش از این مشاور معاون مدیرامور فنی (حفاری) شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بود
.

با حکم مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، جاسم دشت بزرگی به سمت سرپرست معاونت مدیرامور فنی (حفاری) منصوب شد. 
به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، مهندس صادق فتح الهی در این حکم از زحمات مهندس صفرعلی رییسی در مدت تصدی معاونت مدیر فنی (حفاری) قدردانی و تشکر کرد.دشت بزرگی دارای مدرک کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران است و پیش از این مشاور معاون مدیرامور فنی (حفاری) شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بودبا حکم مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، جاسم دشت بزرگی به سمت سرپرست معاونت مدیرامور فنی (حفاری) منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، مهندس صادق فتح الهی در این حکم از زحمات مهندس صفرعلی رییسی در مدت تصدی معاونت مدیر فنی (حفاری) قدردانی و تشکر کرد.دشت بزرگی دارای مدرک کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران است و پیش از این مشاور معاون مدیرامور فنی (حفاری) شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بودمهندس صادق فتح الهی در این حکم از زحمات مهندس صفرعلی رییسی در مدت تصدی معاونت مدیر فنی (حفاری) قدردانی و تشکر کرد.دشت بزرگی دارای مدرک کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران است و پیش از این مشاور معاون مدیرامور فنی (حفاری) شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بودمدیرامور فنی (حفاری) شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بود