امضاء ۴ قرارداد پژوهشی ازدیاد برداشت از میادین مناطق نفت خیز جنوب

مناطق نفتخیز جنوب

قرارداد‌های پژوهشی ازدیاد برداشت از ۴ میدان مناطق نفتخیز جنوب میان شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشوربه امضاء رسید.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ،مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به امضای ۱۰ قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌های کشور برای افزایش ضریب بازیافت توسط این شرکت، گفت: در قرارداد‌های که بین شرکت ملی نفت و دانشگاه‌های منتخب کشور برای افزایش ضریب بازیافت از ۱۳ میدان نفت و گاز امضا شد، ۴ قرارداد متعلق به میادین  نفت و گاز شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بود.

احمد محمدی این میادین را شامل میدان بینک، مسجد سلیمان، بنگستان مارون و رگ سفید دانست و گفت: مطالعه افزایش برداشت از این میادین به ترتیب به دانشگاه‌های فردوسی مشهد، سهند تبریز، صنعتی اصفهان و پژوهشگاه صنعت نفت واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه ارزش این ۴ قرارداد، ۲۱۵ میلیارد تومان و ۱۰ میلیون یورو است، افزود: ارزش ۶ قرارداد قبلی نیز ۲۵۰ میلیارد تومان و ۳ میلیون یورو بوده است.

محمدی افزود: از مجموع تولید روزانه‌ای که در شرایط طبییعی در مناطق نفتخیز جنوب انجام می‌شود، بیش از ۷۰ درصد از آن میادین در این مطالعه بررسی و برای افزایش تولید از آن‌ها برنامه‌ریزی خواهد شد.

۱۳ قرارداد پژوهشی افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی و گازی با دانشگاه‌های کشور با حضور وزیر نفت امضا شد.

این قرارداد‌ها شامل ۱۱ میدان نفتی و ۲ میدان گازی است که در مجموع مبلغ این قرارداد‌ها ۳۵ میلیون یورو و ۷۱۶ میلیارد تومان خواهد بود.

قرارداد‌های پژوهشی ازدیاد برداشت از ۴ میدان مناطق نفتخیز جنوب میان شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشوربه امضاء رسید.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ،مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به امضای ۱۰ قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌های کشور برای افزایش ضریب بازیافت توسط این شرکت، گفت: در قرارداد‌های که بین شرکت ملی نفت و دانشگاه‌های منتخب کشور برای افزایش ضریب بازیافت از ۱۳ میدان نفت و گاز امضا شد، ۴ قرارداد متعلق به میادین  نفت و گاز شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بود.