اعلام آمادگی نفت وگاز شرقی برای همکاری باپارک های علم وفناوری

نفت

مدیرعامل  بهره برداری نفت و گاز شرق، بها دادن به پروژه های تحقیقاتی حوزه انرژی را مهم خواند و گفت: این شرکت افزون بر اعلام آمادگی برای بهره گیری از توان فنی و مدیریتی مجموعه پارک های علم و فناوری خواستار تمرکز بر رفع نیازهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.

سید ابوالحسن محمدی، بر لزوم تسهیل فرایندها و تعاملات بین شرکت نفت و گاز شرق و شرکت های فناور تخصصی حوزه انرژی پارک علم و فناوری خراسان رضوی تاکید کرد.

محمدی با ارئه توضیحاتی در خصوص جایگاه شرکت نفت و گاز شرق، گفت: مخازن گازی تحت پوشش این شرکت تنها مخازن گازی در شمال شرق کشور است و از حیث تولید انرژی مورد نیاز استان های شمالی بسیار حائز اهمیت است.

بر اساس این گزارش، پارک علم فناوری خراسان رضوی، نخستین مرکز رشد تخصصی دارای مجوز قطعی حوزه انرژی در کشور است.

سید ابوالحسن محمدی، بر لزوم تسهیل فرایندها و تعاملات بین شرکت نفت و گاز شرق و شرکت های فناور تخصصی حوزه انرژی پارک علم و فناوری خراسان رضوی تاکید کرد.

محمدی با ارئه توضیحاتی در خصوص جایگاه شرکت نفت و گاز شرق، گفت: مخازن گازی تحت پوشش این شرکت تنها مخازن گازی در شمال شرق کشور است و از حیث تولید انرژی مورد نیاز استان های شمالی بسیار حائز اهمیت است.

بر اساس این گزارش، پارک علم فناوری خراسان رضوی، نخستین مرکز رشد تخصصی دارای مجوز قطعی حوزه انرژی در کشور است.

سید ابوالحسن محمدی، بر لزوم تسهیل فرایندها و تعاملات بین شرکت نفت و گاز شرق و شرکت های فناور تخصصی حوزه انرژی پارک علم و فناوری خراسان رضوی تاکید کرد.

محمدی با ارئه توضیحاتی در خصوص جایگاه شرکت نفت و گاز شرق، گفت: مخازن گازی تحت پوشش این شرکت تنها مخازن گازی در شمال شرق کشور است و از حیث تولید انرژی مورد نیاز استان