خبر خوش مجلس برای سرمایه‎ گذاران بورس

گروه اقتصادی: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مباحث مربوط به اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی و عرضه سهام از متن طرح مالیات از عایدی سرمایه حذف شد. محسن علیزاده با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات از عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چند وقت گذشته نگرانی بین مردم و سرمایه گذاران در بازار بورس ایجاد شد.وی تاکید کرد: مردم و سرمایه گذاران بر اساس برخی اخبار نگران بودند پیرو طرح مالیات از عایدی سرمایه، مالیات از سپرده‌های بانکی و عرضه سهام مدنظر قرار گیرد لذا این مسئله باعث نگرانی برای عموم مردم شده بود.این نماینده مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات از عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی گفت: خبر خوش پیرو تصویب کلیات این طرح برای سرمایه گذاران بازار بورس این است که طرح مالیات بر عایدی سرمایه بدون تسری بر بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی تصویب شد و این بدین منظور است که این قید به طور کل از این طرح حذف شد و ما کلیات این طرح را بدون این موارد به تصویب رساندیم.وی تاکید کرد: با توجه به حساسیت اخیری که در چند روز اخیر در بازار سرمایه شکل گرفته به نظر بنده دیگر پیشنهادی مبنی بر بازگرداندن این موضوعات به طرح مطرح نخواهد شد.

خبر خوش مجلس برای سرمایه‎ گذاران بورس

گروه اقتصادی: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مباحث مربوط به اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی و عرضه سهام از متن طرح مالیات از عایدی سرمایه حذف شد. محسن علیزاده با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات از عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چند وقت گذشته نگرانی بین مردم و سرمایه گذاران در بازار بورس ایجاد شد.وی تاکید کرد: مردم و سرمایه گذاران بر اساس برخی اخبار نگران بودند پیرو طرح مالیات از عایدی سرمایه، مالیات از سپرده‌های بانکی و عرضه سهام مدنظر قرار گیرد لذا این مسئله باعث نگرانی برای عموم مردم شده بود.این نماینده مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات از عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی گفت: خبر خوش پیرو تصویب کلیات این طرح برای سرمایه گذاران بازار بورس این است که طرح مالیات بر عایدی سرمایه بدون تسری بر بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی تصویب شد و این بدین منظور است که این قید به طور کل از این طرح حذف شد و ما کلیات این طرح را بدون این موارد به تصویب رساندیم.وی تاکید کرد: با توجه به حساسیت اخیری که در چند روز اخیر در بازار سرمایه شکل گرفته به نظر بنده دیگر پیشنهادی مبنی بر بازگرداندن این موضوعات به طرح مطرح نخواهد شد.