احیای مدیریت جهادی دفاع مقدس، در گرو نظر به وجه الله است

مدیریت جهادی

عده ای از احیای مدیریت جهادی سخن به میان می آورند، در حالیکه خود در عصر دفاع مقدس(جهاد اصغر) یا هیچ نقشی را ایفاء نکردند و یا در هیچیک از تنوره های داغ آن حضور نداشتند و امروز خیلی نخ نما و پوپولیستی مترصدند تا از مصادره ی برند دفاع مقدس، به قدرت سیاسی دست یابند، که البته ادعای این گونه افراد فرصت طلب از خالقان واقعی دفاع مقدس، یعنی، افراد شاخص سپاهی، ارتشی، و بسیجی، این روزها بیشتر است.

آری، همان افرادی که بقیهالسلف شهیدانند و نظرشان به وجه الله بود. نه این افراد خشک مقدس خرافه پرست دین دکان ساز که نظرشان به وجه نقد، رانت، منصب و دسیسه گری های سیاسی است.

آری، منظور همان افراد نان به نرخ روز خور که عامل اصلی ناکارآمدی، فساد و ناراضی سازی مردم از انقلاب اسلامی هستند.

به هرحال در آغاز هفته ی دفاع مقدس که از امروز کلید می خورد، بر همه ی بازماندگان آن غافله ی نور و ایثار واجب است، که حقایق مربوط به آن سلحشوری های مخلصانه را روایت کنند که خدای ناکرده افرادی به ناحق مسیر و اهداف واقعی آن دستاورد بزرگ اسلامی را در هزاره سوم مسخ ننمایند.

الغرض، مدیریت جهادی دفاع مقدس تحت تاثیر فضای قدسی نظر به وجه الله شکل گرفت و در آن فضای ملکوتی بود که رزمندگان اسلام توانستند حماسه های تکرار ناپذیری را خلق نمایند و چنانچه اگر، امروز کسی مدعی شود که می خواهد در عصر سازندگی و توسعه(جهاد اکبر) نیل بر عدالت و مهرورزی برطبق الگوی دفاع مقدس(جهاد اصغر) مدیریت جهادی را پیاده سازد، همانا، بایستی از خودنمایی، ریاکاری و سیاست بازی های ماجراجویانه پرهیز نماید و لله در خدمت مردم در آید.

والسلام