مدیر عامل شرکت گاز خوزستان عنوان کرد:گاز رسانی به ۱۱۰ روستای خوزستان

گازرسانی

از ابتدای امسال تاکنون به ۱۱۰ روستای خوزستان گازرسانی شده است.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد، مدیر عامل شرکت گاز خوزستان گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده امسال گازرسانی به ۲۰۰ روستا استان  در دستور کار قرار گرفته است.
عبدالله ابول پور افزود: این میزان نسبت به تعهدات امسال این شرکت که گازرسانی به ۱۷۱ روستا بوده است ،بیشتر می‌باشد.

وی ادامه داد: اعتبار امسال طرح‌های گاز رسانی به مناطق روستایی استان ۲۶۰ میلیارد تومان می‌باشد.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان بیان کرد: از مجموع ۲۰۰ روستا تاکنون گازرسانی به ۱۱۰ روستا به پایان رسیده است.
ابول پور گفت: طبق برنامه گازرسانی به ۹۰ روستای دیگر تا پایان امسال تکمیل می‌شود.


۸۷ درصد مناطق روستایی خوزستان زیر پوشش شبکه گاز هستند.

از ابتدای امسال تاکنون به ۱۱۰ روستای خوزستان گازرسانی شده است.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد، مدیر عامل شرکت گاز خوزستان گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده امسال گازرسانی به ۲۰۰ روستا استان  در دستور کار قرار گرفته است.عبدالله ابول پور افزود: این میزان نسبت به تعهدات امسال این شرکت که گازرسانی به ۱۷۱ روستا بوده است ،  بیشتر می‌باشد.وی ادامه داد: اعتبار امسال طرح‌های گاز رسانی به مناطق روستایی استان ۲۶۰ میلیارد تومان می‌باشد.از ابتدای امسال تاکنون به ۱۱۰ روستای خوزستان گازرسانی شده است.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد، مدیر عامل شرکت گاز خوزستان گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده امسال گازرسانی به ۲۰۰ روستا استان  در دستور کار قرار گرفته است.عبدالله ابول پور افزود: این میزان نسبت به تعهدات امسال این شرکت که گازرسانی به ۱۷۱ روستا بوده است ،  بیشتر می‌باشد.وی ادامه داد: اعتبار امسال طرح‌های گاز رسانی به مناطق روستایی استان ۲۶۰ میلیارد تومان می‌باشد.از ابتدای امسال تاکنون به ۱۱۰ روستای خوزستان گازرسانی شده است.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد، مدیر عامل شرکت گاز خوزستان گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده امسال گازرسانی به ۲۰۰ روستا استان  در دستور کار قرار گرفته است.عبدالله ابول پور افزود: این میزان نسبت به تعهدات امسال این شرکت که گازرسانی به ۱۷۱ روستا بوده است ،  بیشتر می‌باشد.وی ادامه داد: اعتبار امسال طرح‌های گاز رسانی به مناطق روستایی استان ۲۶۰ میلیارد تومان می‌باشد.